یافته های علمی

نام مقاله: کاربرد اسانس های روغنی در پوشش های خوراکی برای مقابله با میکروارگانیزم ها
نویسندگان: مهرداد خانزادی، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری، وحید فرزانه
کلمات کلیدی: اسانس های روغنی سیر، اسانس های روغنی چای، پوشش خوراکی
زبان: فارسی
دانلود

1073 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان