یافته های علمی

نام مقاله: تغييرات راندمان و رسيدگي پنير سفيد سنتي و اولترافيلتراسيون تحت تاثير باكتري هاي سرماگرا Name: Efficiency and ripeness of traditional white and ultrafilteration cheese as affected by psycrotrophic bacteria
نویسندگان: رقيه عزتي ، مسعود دزياني ، منصور شاكريان ، حبيب الله ميرزايي، اياد بهادري منفرد
Authors: Ezzati R, Dezyani M, Shakerian M, Mirzaei HA, Bahadori Monfared A
کلمات کلیدی: پنير سفيد سنتي، اولترافيلتراسيون، باكتري هاي سرماگرا
Keywords: Traditional white, Ultrafilteration cheese, Psychotropic bacteria
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

909 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان