یافته های علمی

بررسی تاثیر موقعیت فرم اراضی و عمق سفره آب زیرزمینی در تشکیل خاک های مالی سولز در ایستگاه تحقیقاتی خرکه، استان کردستان (دانلود)
برآورد مقدار ازت کل خاک به کمک مقدار ماده آلی و با استفاده از روش های کریجینگ، کو کریجینگ و گریجینگ-رگرسیون در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته استان گلستان (دانلود)
استفاده از تکنیک زمین آمار در تعیین مناسب ترین ابعاد سلول مدل رقومی زمین برای برآورد مشخصه توپوگرافی (LS ) مدل برآورد فرسایش RUSLE در منطقه تاش علیا (استان گلستان) (دانلود)
بررسی وضعیت پتاسیم در راسته های مختلف خاک ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی خرکه کردستان (دانلود)
بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته، استان گلستان (دانلود)
تغییرات برخی پارامترهای کیفیت خاک بر اثر تغییر کاربری اراضی در موقعیتهای مختلف شیب اراضی لسی در شرق استان گلستان (دانلود)
کانی شناسی خاکهای با مواد مادری لسی در دو منطقه از استان گلستان (هوتن و گرگان) (دانلود)
تغییر پذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک سطحی به کمک آنالیز مولفه های اصلی و تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی در منطقه آپایپولی، ایالت آندرا پرادش هند) (دانلود)
تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور ( مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلا) (دانلود)
بررسی برخی خصوصیات میکرومورفولوژیک توالی لس-پالئوسول منطقه نهارخوران گرگان (دانلود)
مطالعه اثر ترازآب زیرزمینی و نوع کاربری بر منشاء و توزیع کانی های رسی در خاک های لسی جنوب غرب استان گلستان (دانلود)
ارزیابی شاخص های مختلف کیفیت خاک در تناوب های زراعی با کشت برنج در منطقه دشت-سرآمل (دانلود)
کانی شناسی رس، شاهدی برای تخریب اراضی شیب دار لسی (دانلود)
تغییر در خواص و مشخصات خاک ناشی از موقعیت های مختلف اجزا زمین نما در خاک های با مواد مادری لسی در دو اقلیم متفاوت در استان گلستان (دانلود)
پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های خاک به کمک تجزیه به مولفه های اصلی (دانلود)
مقایسه توانایی اسید آلی و نمک معدنی در سینتیک رهاسازی پتاسیم غیر تبادلی در سری های غالب خاک های زراعی استان گلستان (دانلود)
مطالعه کیفیت و میکرومورفولوژی تحول خاک در کاربری های مختلف در اراضی شیب دار لسی شرق استان گلستان ، مطالعه موردی حوزه قپان (دانلود)
منشا و پراکنش کانی های رسی در خاک های سه منطقه اقلیمی شرق استان گلستان (دانلود)
بررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد واجزای عملکرد گندم دیم (دانلود)
تهیه نقشه شوری سطحی خک با استفاده از داده های دور سنجی ETM (مطالعه موردی :شمال آق قلا، استان گلستان) (دانلود)
سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک ها با استفاده از کلرید کلسیم 0/01 مولار (دانلود)
بررسی تاثیر چند ماده اصلاح کننده بر روی خصوصیات شیمیایی خاک شور- سدیمی (دانلود)
پیدایش و میکرومورفولوژی تحول گچ در خاک های لسی شمال ایران (دانلود)
پارامترهای کمیت به شدت و شکل های پتاسیم و ارتباط آن ها با کانی شناسی رس در برخی از خاک های آهکی تحت کشت انگور استان آذربایجان غربی (دانلود)
تحول کانی های رسی تحت تاثیر توپوگرافی و سطح آب زیرزمینی در خاک های شور و سدیمی نوار شمالی حوزه آبخیز اترک (دانلود)
تاثیر نوع کاربری بر شاخص های کیفیت خاک در اراضی لسی منطقه آق سو، استان گلستان (دانلود)
نقش پوشش گلسنگ در حفاظت خاک های لسی شمال استان گلستان از دیدگاه فیزیکوشیمیایی و میکروموفولوژی (دانلود)
نقش خصوصیات خاک با مواد مادری متفاوت بر پایداری خاکدانه در حوضه شصت کلاته استان گلستان (دانلود)
شکل های پتاسیم در خاک و اجزای آن در تعدادی از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان (دانلود)
میکرومورفولوژی تکامل برخی خاک های لسی غرب استان گلستان در یک توالی اقلیم-توپوگرافی-پوشش گیاهی (دانلود)
منحنی کمیت - شدت پتاسیم (O/I ) برای دو خاک و تاثیر زئولیت بر آن (دانلود)
بررسی ویژگیهای میکرومورفولوژیک خاک های مالی سولز تحت تاثیر تناوب های زراعی مختلف (دانلود)
مطالعه میکرومورفولوژیک تخلخل افق مالیک خالی مالی سولز جنوب گرگان رود تحت تاثیر کاربری های مختلف اراضی (دانلود)
تاثیر آبشویی تاج و لاشریزه گونه راش در توده آمیخته بر دینامیک کاتیونهای بازی (دانلود)
کانی شناسی خاك هاي مالی سولز وشبه مالی سولز تحت تاثیر فیزیوگرافی در اراضی لسی جنوب گرگان رود، استان گلستان (دانلود)
ميکرومورفولوژي تحول خاک در کاربري هاي مختلف در اراضي لسي منطقه آق سو، استان گلستان (دانلود)
بررسي پيدايش و روند تكاملي خاك هاي تشكيل شده از لس در يك گراديان اقليمي، مطالعه موردي: شرق استان گلستان (دانلود)
شواهد پدوژنیک و میکرومورفولوژیک تخریب اراضی جنگل تراشی شده لسی در شرق استان گلستان (دانلود)
تغييرات مكاني كربن آلي خاك در موقعيت هاي مختلف شيب در اراضي شيب دار لسي منطقه توشن استان گلستان (دانلود)
سرعت آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي از خاک و اجزاي آن در تعدادي ازخاکهاي استان گلستان (دانلود)
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژي پوسته هاي زیستی (گل سنگ) در تپه هاي لسی آلاگل استان گلستان (دانلود)
مطالعه کانی شناسی رس و نیز میکرومورفولوژی حفرات خاک های غرب استان گلستان و نقش آنها در درجه فراهمی پتاسیم (دانلود
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروسکوپی الکترونی خاك هاي شور و سدیمی در استان گلستان (دانلود)
مطالعه کانیهاي رسی در خاكهاي تشکیل شده بر روي مواد مادري لسی در یکتوالی اقلیمی در استان گلستان (دانلود)
GENESIS AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOLLISOLS FORMED IN A CATENA UNDERWATER TABLE INFLUENCE IN SOUTHERN IRAN (دانلود )
Soil genesis and mineralogy of three selected Regions in fars, Bushehr and Khuzestan provinces of iran, Formed under highly calcareous conditions (دانلود )
Argillic horizon development in calcareous soils of arid and semiarid regions of southern Iran (دانلود )
Origin and distribution of clay minerals in calcareous arid and semi-arid soils of Fars Province, southern Iran (دانلود )
VARIATIONS IN SOIL PROPERTIES AS AFFECTED BY DEFORESTATION ON LOESS-DERIVED HILLSLOPES OF GOLESTAN PROVINCE, NORTHERN IRAN (دانلود )
Late MesozoicÿCenozoic clay mineral successions of southern Iran and their palaeoclimatic implications (دانلود )
Micromorphology of calcitic features in highly calcareous soils of Fars Province, Southern Iran (دانلود )
Forms of K as a function of clay mineralogy and soil development (دانلود )
Spatial variability of some soil properties for site specific farming in northern Iran (دانلود )
Tea yield and soil properties as affected by slope position and aspect in Lahijan area, Iran (دانلود )
Effect of soil moisture regime and Rice cultivation on Mineralogical characteristics of paddy soils of mazandaran province, Northern Iran, Amol (دانلود )
Relationships of barley biomass and grain yields to soil properties within a field in the arid region: Use of factor analysis (دانلود )
Micromorphology and Quality Attributes of the Loess Derived Soils Affected by Land Use Change: A Case Study in Ghapan Watershed, Northern Iran (دانلود)
Degradation of Mollisols in Western Iran as Affected by Land Use Change (دانلود )
Role of deforestation and hillslope position on soil quality attributes of loess-derived soils in Golestan provinc e, Iran (دانلود )
Comparing the weathering of soil and sedimentary palygorskite in the rhizosphere zone (دانلود )
Assessing Impacts of Land Use Change on Soil Quality Indicators in a Loessial Soil in Golestan Province, Iran (دانلود )
Pedogenetic investigation of soil degradation on a deforested loess hillslope of Golestan Province, Northern Iran (دانلود )
Microm orphology and developm ent of loess-derived surface and buried soils along a precipita tion gradie nt in Northern Iran (دانلود )
Kinetics of non-exchangeable potassium release as a function of clay mineralogy and soil taxonomy in calcareous soils of southern Iran (دانلود )
Effect of a long-term cultivation and crop rotations on organic carbon in loess derived soils of Golestan Province, Northern Iran (دانلود )
Estimation of Organic Carbon loss Potential in a Climosequence in Golestan Proince, Northern Iran (دانلود )
The Relationship between Specific Surface Area and Soil Organic Carbon in Loess-Derived Soils of Northern Iran (دانلود )
Effect of Compaction on Physical and Micromorphological Properties of Forest Soils (دانلود )
Soil formation in loess-derived soils along a subhumid to humid climate gradient, Northeastern Iran (دانلود )
Carbon stock and mineral factors controlling soil organic carbon in a climatic gradient, Golestan province (دانلود )

3651 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان