یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تاثیر موقعیت فرم اراضی و عمق سفره آب زیرزمینی در تشکیل خاک های مالی سولز در ایستگاه تحقیقاتی خرکه، استان کردستان Name: Formation of Mollisols as affected by landscape position and depth of groundwater in Kharkeh research Station, Kurdestan Province
نویسندگان: کمال نبی اللهی، فرهاد خرمالی، شمس ا.. ایوبی
Authors: K.Nabiollahy, F.Khormali, Sh.Ayoubi
کلمات کلیدی : مالی سولز، آب زیرزمینی، مواد مادری آهکی، کردستان
Keywords: Mollisols, Ground water table, Calcareous parent material, Kordestan
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1040 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان