یافته های علمی

نام مقاله: برآورد مقدار ازت کل خاک به کمک مقدار ماده آلی و با استفاده از روش های کریجینگ، کو کریجینگ و گریجینگ-رگرسیون در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته استان گلستان Name: Prediction total N by organic matter content using some geostatistic approaches in part of farm land of Sorkhankalateh, Golestan Province 
نویسندگان: شمس الله ایوبی، سارا محمد زمانی، فرهاد خرمالی
Authors: Sh. Ayoubi, S. Mohammad Zamani, F. Khormali
کلمات کلیدی: ازت کل، ماده آلی، کریجینگ، کو کریجینگ، رگرسیون، سرخنکلاته
Keywords:Total N; Organic matter; Kriging; Co-kriging; Regression; Sorkhankalateh
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1277 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان