یافته های علمی

نام مقاله: استفاده از تکنیک زمین آمار در تعیین مناسب ترین ابعاد سلول مدل رقومی زمین برای برآورد مشخصه توپوگرافی (LS ) مدل برآورد فرسایش RUSLE در منطقه تاش علیا (استان گلستان)
نویسندگان: شمس الله ایوبی، فرهاد خرمالی، شعبان شتایی جویباری
کلمات کلیدی: فرسایش خاک، مدل رقومی ارتفاع، فاکتور توپوگرافی، زمین آمار
زبان: فارسی
دانلود

1114 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان