یافته های علمی

نام مقاله: بررسی وضعیت پتاسیم در راسته های مختلف خاک ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی خرکه کردستان Name: Potassium status in different soil orders of kharkeh Research Station, Kurdestan
نویسندگان: فرهاد خرمالی، کامران نبی اللهی، کامبیز بازرگان، کامران افتخاری
Authors: F.Khormali, N.Nabiollahy, K.Bazargan, K.Eftekhari
کلمات کلیدی: جزء رس، تحول خاک، پتاسیم
Keywords: Clay fraction, Soil evolution, Potassium
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1036 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان