یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته، استان گلستان
نویسندگان: سارا محمد زمانی، شمس الله ایوبی، فرهاد خرمالی
کلمات کلیدی: تغییرات مکانی، تغییر نما، کریجینگ، کشاورزی دقیق، سرخنکلاته
زبان: فارسی
دانلود

926 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان