یافته های علمی

نام مقاله: تغییرات برخی پارامترهای کیفیت خاک بر اثر تغییر کاربری اراضی در موقعیتهای مختلف شیب اراضی لسی در شرق استان گلستان
نویسندگان: محمد عجمی، فرهاد خرمالی، شمس الله ایوبی
کلمات کلیدی: کیفیت خاک، تغییر کاربری اراضی، موقعیت شیب، حاکهای لسی، استان گلستان
زبان: فارسی
دانلود

1011 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان