یافته های علمی

نام مقاله: تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور ( مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلا)
نویسندگان: غلامرضا قانعی مطلق، عباس پاشایی اول، فرهاد خرمالی، ابوالفضا مساعدی
کلمات کلیدی: شوری خاک، نقشه شوری، سامانه اطلاعات جغرافیایی، آق قلا، استان گلستان
زبان: فارسی
دانلود

1090 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان