یافته های علمی

نام مقاله: بررسی برخی خصوصیات میکرومورفولوژیک توالی لس-پالئوسول منطقه نهارخوران گرگان Name: Investigation on micromorphological properties of a loess-paleosol sequence in Naharkhoran, Gorgan
نویسندگان: رضا قازانچایی، عباس پاشایی اول، فرهاد خرمالی، شمس الله ایوبی
Authors: R. Ghazanchaei, A. Pashaei
, F. Khormali, Sh. Ayoubi
کلمات کلیدی: میکرومورفولوژی خاک، لس-پالئوسول، آب و هوای قدیمی، خاک های پلی ژنتیک
Keywords: Soil micromorphology, Loess-paleosol, Paleoenvironment, Polygenetic soils 
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

927 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان