یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه اثر ترازآب زیرزمینی و نوع کاربری بر منشاء و توزیع کانی های رسی در خاک های لسی جنوب غرب استان گلستان Name: Distribution and origin of clay minerals influenced by ground-water table and land use in south-west Golestan province 
نویسندگان: شادی قرقره چی، فرهاد خرمالی
Authors: Sh. Ghergherechi, F. Khormali
کلمات کلیدی: کانی های رسی، تراز آب زیرزمینی، کاربری
Keywords: Clay minerals; Ground-water table; Land use
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

830 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان