یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی شاخص های مختلف کیفیت خاک در تناوب های زراعی با کشت برنج در منطقه دشت-سرآمل Name: Assessment of soil quality indicators in different rice rotation systems in Dasht-Sar district, Amol, Mazandaran Province
نویسندگان: امه هانی شالیکار، شمس الله ایوبی، فرهاد خرمالی، رضا قربانی نصرآبادی
Authors: O.H. Shalikar, Sh. Ayoubi, F. Khormali, R. Ghorbani Nasrabadi
کلمات کلیدی: کیفیت خاک، شاخص، تناوب زراعی، برنج، باقلا، شبدر، آمل
Keywords:Soil Quality; Indicator; Crop Rotation System; Rice; Bean; Amol
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1026 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان