یافته های علمی

نام مقاله: کانی شناسی رس، شاهدی برای تخریب اراضی شیب دار لسی Name: Clay mineralogy as an evidence of land degradation on loess hillslopes
نویسندگان: محمد عجمی، فرهاد خرمالی
Authors: M. Ajami, F. Khormali
کلمات کلیدی: کانی شناسی رس، تخریب اراضی، لس
Keywords: Clay mineralogy, Land degradation, Loess
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

910 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان