یافته های علمی

نام مقاله: تغییر در خواص و مشخصات خاک ناشی از موقعیت های مختلف اجزا زمین نما در خاک های با مواد مادری لسی در دو اقلیم متفاوت در استان گلستان Name: Variations in properties of the loess derived soils as affected 
by geomorphic positions in two different climatic  regions of Golestan Province
نویسندگان: حسن امینی جهرمی، محمد یوسف ناصری، فرهاد خرمالی، سید علیرضا موحدی نائینی
Authors: H. Amini Jahromi, M.Y. Naseri
, F. Khormali, S.A. Movahedi Naeini
کلمات کلیدی: لس، اقلیم، ژئومورفولوژی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
Keywords:  Loess, Climate, Geomorphology, Physico-chemical properties
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

914 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان