یافته های علمی

نام مقاله: پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های خاک به کمک تجزیه به مولفه های اصلی
نویسندگان: شمس الله ایوبی، سارا محمد زمانی، فرهاد خرمالی
کلمات کلیدی: پیش بینی، عملکرد گندم، تجزیه مولفه های اصلی، سرخنکلاته
زبان: فارسی
دانلود

1083 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان