یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه توانایی اسید آلی و نمک معدنی در سینتیک رهاسازی پتاسیم غیر تبادلی در سری های غالب خاک های زراعی استان گلستان Name: The comparison of CaCl and Organic acid ability in kinetics of non-exchangeable potassium release in dominant soils series in Golestan province 
نویسندگان: مهدی بحرینی طوحان، اسماعلیل دردی پور، فرهاد خرمالی
Authors: M. Bahreini Touhan, E.Dordipour, F. Khormali
کلمات کلیدی: سینتیک رهاسازی، پتاسیم غیر تبادلی، اسید آلی، نمک معدنی، پخشیدگی
Keywords: Kinetics release, Non-exchangeable K, Organic acid, Mineral salt, Diffusion
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1034 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان