یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد واجزای عملکرد گندم دیم Name: Study on the effect of different tillage methods on the soil physical properties, yield and yield components of rainfed wheat
نویسندگان: خسرو محمدی، کمال نبی اللهی، مجید آقا علیخانی، فرهاد خرمالی
Authors: Kh. Mohammadi, K. Nabi Allahi
,F. Khormali , M. Aghaalikhani
کلمات کلیدی: گندم دیم، خاک ورزی، خصوصیات خاک، عملکرد دانه
Keywords: Rainfed wheat, Tillage, Soil properties, Grain yield
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1053 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان