یافته های علمی

نام مقاله: سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک ها با استفاده از کلرید کلسیم 0/01 مولار
نویسندگان: صوفیا زائر نوملی، فرهاد خرمالی، کامبیز بازرگان، علیرضا موحدی نائینی
کلمات کلیدی: پتاسیم غیر تبادلی، سینتیک، آزادسازی پتاسیم
زبان: فارسی
دانلود

1075 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان