یافته های علمی

نام مقاله: پیدایش و میکرومورفولوژی تحول گچ در خاک های لسی شمال ایران
نویسندگان: شادی قرقره چی، فرهاد خرمالی، شمس الله ایوبی
کلمات کلیدی: میکرومورفولوژی، گچ پدوژنیک، لس، ایران
زبان: فارسی
دانلود

1071 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان