یافته های علمی

نام مقاله: پارامترهای کمیت به شدت و شکل های پتاسیم و ارتباط آن ها با کانی شناسی رس در برخی از خاک های آهکی تحت کشت انگور استان آذربایجان غربی Name: Quantity-intensity parameters and forms of potassium  in relation to clay mineralogy in some vineyard growing calcareous soils in Western Azarbaijan Province
نویسندگان: شهلا حاجی زاد، عباس صمدی، سید علیرضا موحدی نائینی، فرهاد خرمالی
Authors : Sh. Hajizad, A. Samadi
, S.A.R. Movahedi Naeini, F. Khormali
کلمات کلیدی: پتاسیم، پارامترهای کمیت به شدت، شکل های پتاسیم، کانی شناسی
Keywords: Potassium, Quantity-Intensity parameters, Forms of potassium, Clay mineralogy
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

924 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان