یافته های علمی

نام مقاله: تحول کانی های رسی تحت تاثیر توپوگرافی و سطح آب زیرزمینی در خاک های شور و سدیمی نوار شمالی حوزه آبخیز اترک Name: Evolution of clay minerals in saline-sodic soils as influenced by topography and ground water table in northern Atrak watershed
نویسندگان: فرهاد خرمالی، حسین تازیکه
Authors: F. Khormali, H. Tazikeh
کلمات کلیدی: کانی شناسی رس، خاک های شور و سدیمی، اسمکتیک، پالیگورسگیت
Keywords: Clay mineralogy, Saline and sodic soils, Smectite, Palygorskite
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

947 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان