یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر نوع کاربری بر شاخص های کیفیت خاک در اراضی لسی منطقه آق سو، استان گلستان Name: Effect of vegetation cover and the type of land use on the soil quality indicators in loess derived soils in Agh-Su area (Golestan province)
نویسندگان: سمیه شمسی محمود آبادی، فرهاد خرمالی، رضا قربانی نصر آبادی، محمد هادی پهلوانی
Authors: S. Shamsi Mahmoudabadi
, F. Khormali, R. Ghorbani Nasrabadi ,M.H. Pahlavani
کلمات کلیدی: کیفیت خاک، کاربری اراضی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
Keywords: Soil quality, Land use, Physico-chemical properties
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1046 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان