یافته های علمی

نام مقاله: نقش پوشش گلسنگ در حفاظت خاک های لسی شمال استان گلستان از دیدگاه فیزیکوشیمیایی و میکروموفولوژی
نویسندگان: محمد عجمی، فرهاد خرمالی
کلمات کلیدی: گلسنگ، پایداری خاکدانه ها، حفاظت خاک، میکرومورفولوژی، لس
زبان: فارسی
 دانلود

1010 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان