یافته های علمی

نام مقاله: نقش خصوصیات خاک با مواد مادری متفاوت بر پایداری خاکدانه در حوضه شصت کلاته استان گلستان Name: Effect of soil properties with different parent materials on aggregate stability: in Shastkola watershed, Golestan province
نویسندگان: سمانه اطمینان، فرشاد کیانی، فرهاد خرمالی، هاشم حبشی
Authors: S. Etminan, F. Kiani,F. Khormali, H. Habashi
کلمات کلیدی: ساختمان خاک، پایداری خاکدانه، مواد مادری، شصت کلاته، گلستان
Keywords: Soil structure; Aggregate stability; Parent material; Shastkalate; Golestan.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1131 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان