یافته های علمی

نام مقاله: شکل های پتاسیم در خاک و اجزای آن در تعدادی از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان Name: Potassium forms in soil and its separates in some loess and loess-like soils of Golestan providence
نویسندگان: اکرم فرشادی راد، اسماعیل دردی پور، فرهاد خرمالی، فرشاد کیانی
Authors: A. Farshadirad, E. Dordipour
, F. khormali, F. kiani
کلمات کلیدی: پتاسیم، رس، سیلت، کانی شناسی
Keywords: Clay; Mineralogy; Potassium; Silt.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1166 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان