یافته های علمی

نام مقاله: میکرومورفولوژی تکامل برخی خاک های لسی غرب استان گلستان در یک توالی اقلیم -توپوگرافی-پوشش گیاهی Name: Micromorphology of development of some loess-derived soils of  western Golestan province along a climo-topo-biosequence
نویسندگان: مونا لیاقت، فرهاد خرمالی
Authors: M. Liaghat, F. Khormali
کلمات کلیدی: میکرومورفولوژی، آنالیز تصویر، تکامل خاک، توپوگرافی، رژیم رطوبتی
Keywords: Micromorphology, Image analysis, Soil development, Topography, Moisture regime
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

948 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان