یافته های علمی

نام مقاله: منحنی کمیت - شدت پتاسیم (O/I ) برای دو خاک و تاثیر زئولیت بر آن
نویسندگان: میثم رضایی، سید علیرضا موحدی نائینی، فرهاد خرمالی
کلمات کلیدی: منحنی کمیت - شدت، ظرفیت بالقوه بافری پتاسیم، زئولیت، ایلایت
زبان: فارسی
دانلود

1054 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان