یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ویژگیهای میکرومورفولوژیک خاک های مالی سولز تحت تاثیر تناوب های زراعی مختلف Name: Comparison of micromorphological properties of Mollisols under different crop rotations 
نویسندگان: مهسا میرکریمی، فرهاد خرمالی
Authors: M. Mirkarimi, F. Khormali
کلمات کلیدی: تناوب زراعی، مالی سولز، میکرومورفولوژی خاک
Keywords: Crop rotation, Mollisols, Soil micromorphology
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

978 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان