یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه میکرومورفولوژیک تخلخل افق مالیک خالی مالی سولز جنوب گرگان رود تحت تاثیر کاربری های مختلف اراضی Name: Micromorphological investigation of mollic epipedon porosity in Mollisols of the southern Gorgan River under different land uses
نویسندگان: مهسا میرکریمی، فرهاد خرمالی، فرشاد کیانی، مهدی عاکف
Authors: M. Mirkarimi, F. Khormali
, F. Kiani, M. Akef
کلمات کلیدی: آنالیز تصویر، تخلخل، کاربری اراضی، مالی سولز
Keywords: Image analysis, Porosity, Land use, Mollisols
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

933 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان