یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر آبشویی تاج و لاشریزه گونه راش در توده آمیخته بر دینامیک کاتیونهای بازی Name: Effect of throughfall and forest floor leachate of beech on base cation dynamics in mixed stand
نویسندگان: مریم مصلحی، هاشم حبشی، فرهاد خرمالی
Authors: M. Moslehi , H. Habashi
, F. Khormali
کلمات کلیدی: آبشویی، دینامیک کاتیونهای بازی، تاج بارش، لاشریزه، راش
Keywords: Leaching, base-cations dynamic, throughfall, litterfall, beech.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

954 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان