یافته های علمی

نام مقاله: کانی شناسی خاك هاي مالی سولز وشبه مالی سولز تحت تاثیر فیزیوگرافی در اراضی لسی جنوب گرگان رود، استان گلستان Name: Clay mineralogy of Mollisols and Mollisols-like soils as affected by physiography unit form on loess deposits in southern Gorgan River, Golestan province
نویسندگان: علی شهریاری، فرهاد خرمالی، حسن آزرم دل
Authors: A. Shahriari, F. Khormali, H. Azarmdel
کلمات کلیدی: مالی سولز، کانی شناسی، فیزیوگرافی، مواد لسی، استان گلستان
Keywords: Mollisols; Mineralogy; Physioghraphy; Loess materials; Golestan province
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1062 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان