یافته های علمی

نام مقاله: ميکرومورفولوژي تحول خاک در کاربري هاي مختلف در اراضي لسي منطقه آق سو، استان گلستان
نویسندگان: سميه شمسي محمودآبادي ،  فرهاد خرمالي
کلمات کلیدی: کاربري اراضي، ميکرومورفولوژي خاک، لس، تکامل خاک
زبان: فارسی
دانلود

955 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان