یافته های علمی

نام مقاله: بررسي پيدايش و روند تكاملي خاك هاي تشكيل شده از لس در يك گراديان اقليمي، مطالعه موردي: شرق استان گلستان Name: The investigation of soil formation and evolution of losses derived soils inclimosequence , case study: eastern of Golestan province
نویسندگان: مجتبي زراعت پيشه،  فرهاد خرمالي
Authors: M. Zeraat Pishe, F. Khormali
کلمات کلیدی: تكامل خاك، اقليم، ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، ميكرومورفولوژي
Keywords: Soil evolution, Climate, Physico-Chemical properties, Micromorphology
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

926 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان