یافته های علمی

نام مقاله: شواهد پدوژنیک و میکرومورفولوژیک تخریب اراضی جنگل تراشی شده لسی در شرق استان گلستان
نویسندگان: محمد عجمی، فرهاد خرمالی
کلمات کلیدی: جنگل تراشی، تخریب اراضی، پدوژنز، میکرومورفولوژی، لس
زبان: فارسی
دانلود

887 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان