یافته های علمی

نام مقاله: تغييرات مكاني كربن آلي خاك در موقعيت هاي مختلف شيب در اراضي شيب دار لسي منطقه توشن استان گلستان Name: Spatial variability of soil organic carbon on different slope positions of loess hillslopes in Toshan area, Golestan Province
نویسندگان: ابوالفضل بامري ، فرهاد خرمالي ، فرشاد كياني ، اميراحمد دهقاني
Authors: A. Bameri, F. Khormali, F. Kiani, A.A. Dehghani
کلمات کلیدی: زمين آمار، لس، كربن آلي خاك، توشن، توپوگرافي
Keywords: Geostatistics, Loess, Soil organic carbon (SOC), Toshan, Topography
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

930 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان