یافته های علمی

نام مقاله: سرعت آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي از خاک و اجزاي آن در تعدادي ازخاکهاي استان گلستان Name: Kinetics of Non-Exchangeable Potassium Release from Soil and its Components in Some Soils of Golestan Province
نویسندگان: اكرم فرشادي راد، اسماعيل دردي پور، فرهاد خرمالي
Authors: A. Farshadirad, E. Dordipour , F. Khormali
کلمات کلیدی: پتاسيم غيرتبادلي، معادلات سينتيکي، اجزاي خاك
Keywords: Non-exchangeable potassium, Kinetic equations, Soil components
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

937 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان