یافته های علمی

نام مقاله: خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژي پوسته هاي زیستی (گل سنگ) در تپه هاي لسی آلاگل استان گلستان Name: Physico-chemical properties and micromorphology of the microbiotic crusts (lichen) on loess hills in Alagol area, Golestan Province
نویسندگان: سعیده کسلخه، فرهاد خرمالی ، فرشاد کیانی ، مجتبی بارانی مطلق
Authors: S. Kesalkheh, F. Khormali, F. Kiani, M. Barani Motlagh
کلمات کلیدی: پوسته هاي زیستی، پوشش گل سنگ، میکرومورفولوژي خاك، پایداري خاك
Keywords: Microbiotic crust, Coverd lichen, Soil micromorphology, Soil stability
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

873 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان