یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه کانی شناسی رس و نیز میکرومورفولوژی حفرات خاک های غرب استان گلستان و نقش آنها در درجه فراهمی پتاسیم
نویسندگان: مونا لیاقت، فرهاد خرمالی، سید علیرضا موحدی نائینی، اسماعیل دردی پور
کلمات کلیدی: کانی شناسی، میکرومورفولوژی، جذب پتاسیم، تخلخل، آنالیز تصویر
زبان: فارسی
دانلود

951 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان