یافته های علمی

نام مقاله: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروسکوپی الکترونی خاك هاي شور و سدیمی در استان گلستان Name: Physico-chemical properties and electron microscopic studies of saline and sodic soils in Golestan Province
نویسندگان: مرضیه محمدنژاد ، فرهاد خرمالی ، مصطفی رقیمی
Authors: M. Mohamadnezhad, F. Khormali, M. Raghimi
کلمات کلیدی: میکروسکوپ الکترونی SEM/EDS ، کانی شناسی، آب زیرزمینی، تبخیر و تعرق
Keywords: SEM/EDS electron microscope, Mineralogy, Ground water, Evaporation
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

998 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان