یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه کانیهاي رسی در خاكهاي تشکیل شده بر روي مواد مادري لسی در یکتوالی اقلیمی در استان گلستان
نویسندگان: مجتبی زراعت پیشه، فرهاد خرمالی، فرشاد کیانی، محمد هادي پهلوانی
کلمات کلیدی: کانی شناسی رس، تحول خاك، لس، اقلیم، رژیم رطوبتی و حرارتی، استان گلستان
زبان: فارسی
دانلود

938 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان