یافته های علمی

Name: GENESIS AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOLLISOLS FORMED IN A CATENA UNDERWATER TABLE INFLUENCE IN SOUTHERN IRAN
Authors: Ali Abtahi,  Farhad Khormali
Keywords: Profile development; Soil catena; Calcareous soils; Mollisols; Groundwater; Calcic horizon; Landscape; Palygorskite; Smectite.
Language: In English
Download

769 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان