یافته های علمی

Name: Argillic horizon development in calcareous soils of arid and semiarid regions of southern Iran
Authors: F. Khormali, A . Abtahi, S . Mahmoodi, G . Stoops
Keywords: Argillic horizon; Clay illuviation; Decalcification; Micromorphology; Fars Province
Language: In English
Download

820 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان