یافته های علمی

Name: Origin and distribution of clay minerals in calcareous arid and semi-arid soils of Fars Province, southern Iran
Authors: F. KHORMALI, A. ABTAHI
Keywords: clay mineralogy, palygorskite, smectite, P/ETº, gypsum, arid and semi-arid climate, clay pedogenesis.
Language: In English
Download

772 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان