یافته های علمی

Name: VARIATIONS IN SOIL PROPERTIES AS AFFECTED BY DEFORESTATION ON LOESS-DERIVED HILLSLOPES OF GOLESTAN PROVINCE, NORTHERN IRAN
Authors: Farhad Khormali, Reza Ghorbani, Rahim Amoozadeh Omrani
Keywords: Deforestation, land use change, loess, Iran
Language: In English
Download

859 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان