یافته های علمی

Name: Late MesozoicÿCenozoic clay mineral successions of southern Iran and their palaeoclimatic implications
Authors: F. KHORMALI, A. ABTAHI, H. R. OWLIAIE
Keywords: clay minerals, palaeoclimate, sedimentary rocks, Iran.
Language: In English
Download

794 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان