یافته های علمی

Name: Micromorphology of calcitic features in highly calcareous soils of Fars Province, Southern Iran
Authors: F. Khormali, A . Abtahi, G . Stoops
Keywords: Cathodoluminescence; Iran; Micromorphology; Pedogenic calcite; Fluorescence
Language: In English
Download

776 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان