یافته های علمی

Name: Forms of K as a function of clay mineralogy and soil development
Authors: K. NABIOLLAHY, F. KHORMALI, K. BAZARGAN, SH. AYOUBI
Keywords: clay minerals, potassium, soil development, Iran
Language: In English
Download

783 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان