یافته های علمی

Name: Spatial variability of some soil properties for site specific farming in northern Iran
Authors: Sh. Ayoubia, S. Mohammad Zamanib, F. Khormali
Keywords: Spatial variability; Semivariogram; Precision agriculture; Site-specific management
Language: In English
Download

789 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان