یافته های علمی

Name: Tea yield and soil properties as affected by slope position and aspect in Lahijan area, Iran
Authors: F. Khormali, Sh. Ayoubi, F. Kananro Foomani, A. Fatemi, Kh. Hemmati
Keywords: Tea cultivation; Slope positions; Aspect; Soil property
Language: In English
Download

748 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان